Uvjeti kupovine

Uvjeti kupovine Reca d.o.o.

Uvjeti kupovine Reca d.o.o.

Ovi uvjeti vrijede isključivo, suprotni ili uslovi dobavljača koji odstupaju od uslova K&K, K&K ne priznaje, osim ako je K&K izričito i pismeno odobrio njihovu valjanost. Ovi uslovi važe i onda kad K&K, poznavajući suprotne ili odstupajuće uslove dobavljača, bezuslovno primi isporuku.

 

Ovi uslovi važe i za sve buduće poslove s dobavljačem. U pojedinačim slučajevima postignuti individualni sporazumi s dobavljačem, npr okvirni ugovori i ugovori o osiguranju kvaliteta kao i dodatni ugovori, dopune i promjene navedenog, imaju u svakom slučaju prednost u odnosu na ove opšte uslove kupovine.

 

1.    Narudžbe. Isporuke za koje ne postoje pismene narudžbe se ne priznaju. K&K se odriče potvrde naloga osim ako je promjena količine, cijene ili termina isporuke neophodna. K&K zadržava pravo na ove promjene. Na očite pogreške, npr greške u pisanju i računu, nepotpune narudžbe, uključujući dokumentaciju narudžbe, nas dobavljač ima upozoriti prije prijema u svrhu korekcije odnosno upotpunjavanja.

 

2.    Obaveza informisanja. Prije promjena procesa proizvodnje, materijala ili dijelova proizvoda ili prije promjena usluga, preseljenja prozvodnih pogona, dalje prije promjena postupaka i postrojenja za provjeru dijelova i ostalih mjera za osiguranje kvaliteta je dobavljač obavezan informisati K&K pravoremeno, kako bi mogli provjeriti da li promjene mogu negativno uticati na proizvod.

 

3.    Obaveza čuvanja tajne. Sva dokumentacija stavljena na raspolaganje od strane K&K, uključujući crteže, skice i mustre, je isključivo vlasništvo K&K. Dobavljač se obavezuje da neće trećim licima omogućiti pristup istim, da će dokumente i mustre koristiti isključivo za ispunjenje narudžbe, da dokumente neće umnožavati, da će dokumentima i mustrama pažljivo rukovati, čuvati ih i neposredno nakon završetka u potpunosti vratiti K&K. Posebno će dobavljač i nakon obavljanja narudžbe držati tajnim od K&K dobavljene postupke proizvodnje i neće ih koristiti za vlastitu proizvodnju ili za isporuku konkurentima K&K. K&K zadržava sva prava na nova obilježja koja potiču od K&K, posebno u slučaju dodjeljivanja patenta.Proizvodi koji su napravljeni prema dokumentaciji K&K kao što su crteži, modeli i sl ili prema koji su stvoreni prema povjerljivim uputama K&K, ne smiju biti korišteni od strane dobavljača niti biti ponuđeni ili isporučeni trećim licima

 

4.    Prijenos rizika, mjesto izvršenja. Rizik do dolaska robe na od K&K određeno mjesto prijema u svakom slučaju snosi dobavljač. Prijelaz rizika na K&K slijedi u načelu predajom robe na od K&K određenom mjestu prijema. Isporuka nastaje unutar Austrije u mjestu navedenom u narudžbi. Dotično određeno mjesto je i mjesto izvrđenja. Ako mjesto izvršenja nije izrićito ugovoreno, Wels važi kao mjesto izvršenja.

 

5.    Pravo pridržaja. Predajom robe K&K-u vlasništvo prelazi neposredno na K&K. K&K ne priznaje pravo pridržaja.

 

6.    Stvaranje cijene. U narudžbi navedena cijena je obavezujuća. Ukoliko u pojedinačnom slučaju nije drugačije ugovoreno, cijena uključuje sve usluge i dodatne usluge dobavljača kao i sve dodatne troškove (npr propisno pakovanje, troškove transporta, uključujući eventualno transportno i obavezno osiguranje). Materijal za pakovanje dobavljač na naš zahtjev mora preuzeti nazad. Zahtjeve za cijene dobavljač mora pismeno najaviti najmanje 3 mjeseca prije početka novog kvartala. Ova najava ne predstavlja automatsko prihvatanje zahtjeva.

 

7.    Djelimične i isporuke ispod ili iznad ugovorene. Djelimične isporuke ne predstavljaju ispunjenje ugovora, osim ako ih K&K ne dopušta. Prijem djelimične isporuke ne obrazlaže ovakvo dopuštanje. Pri umanjenoj isporuci od maksimalno 5% je K&K obavezan primiti isporuku i stornirati ostatak koji nedostaje. K&K zadržava pravo da prevelike isporuke crati na teret dobavljača.

 

8.    Termin isporuke. Ugovorna kazna. Vrijeme isporuke navedeno od K&K u narudžbi je obavezujuće. Dobavljač se obavezuje da će se držati ugovorenog datuma isporuke. Čim se kod dobavljača jave kašnjena, dužan je obavijestiti K&K i navesti razloge i pretpostavljeno vrijeme prekoračenja termina. Ako se dobavljač iz bilo kog razlga ne bude držao ugovorenih termina, K&K ima pravo, ne dovodeći u pitanje daljnje pravne tvrdnje, odustati od ugovora i/ili naći zamjenu od treće strane i/ili zahtijevati naknadu štete zbog neispunjena. Nije potrebno dati dodatni rok. Sve dodatne troškove nastale zbog zakašnjelih isporuka ili usluga snosi dobavljač. Prijem zakašnjele isporuke ili usluge ne znači odustanak od zamjene. Kod ponovljenog prekoračenja termina K&K  ima pravo odustati od sporazuma i kad dobavljač nije odgovoran za kašnjenje. Ako dobavljač s dostavom dođe u krivično kašnjenje, dužan je platiti kaznu K&K-u u visini 50EUR po zaostatku kupca i artikala koji su u zaostatku. Kaznu K&K može držati važećom do posljednjeg obračuna i onda ako to pravo pri prijemu zakašnjele ispruke nije izričito zadržano.  Dobavljaču ostaje dokaz da je K&K-u nastala nikakva ili vrlo niska šteta. Isporuke prije ugovorenog termina dopuštene su samo s dozvolom K&K. K&K zadržava pravo prerano ispiručeno robu vratiti odnosno valutirati račun.

 

9.    Forma isporuke.Isporuka se vrši isključivo prema K&K propisima za transport i pakovanje. Propisi o transportu i pakovanju su u važećim verzijama sastavni dijelovi uslova kupovine K&K.

 

10.Plaćanje.Plaćanja slijede ukoliko nije drugačije ugovoreno, 25. u mjesecu koji slijedi isporuci i usluzi kao i prijemu pravovaljanog računa, umanjeno za 3% popusta ili 90 neto.

 

11.Porijeklo robe.Preferencije. Propisi u međunarodnom robnom prometu. Dobavljač je dužan za sve artikle koje isporučuje K&K-u priložiti dugoročnu izjavu dobavljača u kojoj potvrđuje pravni preferencijalni satus robe (”Roba sa preferencijalnim statusom porijekla u EU” ili ”Roba sbez preferencijalnog statusa porijekla u EU”). Dobavljač odgovara u slučaju nepoštivanja ove obaveze ili u slučaju pogrešno dostavljene izjave K&K-u za sve ovim uzrokovane štete. . hinsichtlich der Ausfuhrliste, Dual- Use VO, US- Re-Exportvorschriften etc.) i označiti ih s razumljivim informacijama u svojim ponudama, potvrdama narudžbi kao i u svoj popratnoj dokumentaciji. U slučaju nepoštivanja dobavljač odgovara za eventualno nastalu štetu, uključujući i dodatna potraživanja carine, kazne i sl.

 

12.Garancija. Kod materijalnih i pravnih nedostataka robe (uključujući pogrešnu i umanjenu isporuku kao i nestručnu montažu, manjkave upute za montažu, pogon ili upotrebu) i kod ostalih povreda obaveza od strane dobavljača važe pravni propisi, ukoliko naknadno nije drugačije ugovoreno. Prema zakonskim propisima odgovara dobavljač posebno da roba pri prijelazu rizika na K&K ima ugovorenu karakter. Kao dogovor o karakteru vrijede oni opisi proizvoda koji su posebno kroz opis ili preporuku u narudžbi predmet dotičnog ugovora ili su na isti način kao i ovi uslovi nabave uključeni u ugovor. Pri tome nema razlike da li je opis proizvoda od K&K, dobavljača ili proizvođača. K&K ima neograničeno pravo na tvrdnju o nedostacima i onda kad je K&K-u nedostatak pri okončanju ugovora ostao nepoznat usljed grubog nemara. Za trgovačke dužnosti ispitivanja i reklamacije važe pravni propisi u sljedećpj mjeri: obaveza pregčeda K&K ograničena je na nedostatke koji su došli do izražaja u ulaznoj kontroli robe pod vanjskim pregledom uključujući dokumente isporuke kao i pri kontroli kvaliteta metodom slučajnog uzorka (npr oštećenja prilikom transporta, pogrešna ili umanjena isporuka). Ukoliko je ugovoreno oduzimanje, ne postoji obaveza pregleda. Osim toga, to zavisi od toga koliko je izvodljiv pregled uzimajući u obzir okolnosti slučaja u redovnom poslovanju. Pravo reklamacije na poslije uočene nedostatke ostaje. U svim slučajevima vrijedi reklamacija od K&K kao neposredna i pravovremena ako je dobavljač primi u roku od dvije sedmice. Dobavljač snosi troškove provjere i poboljšanja i onda kad se ispostavi da nije bilo nedostatka. Odgovornost za štete od K & K kod neovlaštenih korektivne zahtjeve ostaje nepromenjena, u tom smislu K&K je odgovoran samo, ako je K&K je prepoznao ili iz nehata nije prepoznao, da nije bilo mana/gresaka. Ukoliko dobavljač svoje obaveze za naredne privrženosti – prema izboru K&K kroz uklanjanja kvara (ispravljanje) ili dostavljanjem besprekorne stavke (zamjenska isporuka) – unutar jednog od K&K postavljeg razumnom roka ne ispuni, tako može K&K sam ispraviti nedostatke i od  dobavljača kompenzirati potražnju za troškove tražiti unaprijed novac . Ukoliko popravka od strane dobavljača ili K & K ne uspije (npr, zbog posebne hitnosti, ugroženosti pogonske sigurnost ili predstojeće pojava neproporcionalne štete) ne potrebe za krajnji rok; isporučilac je odmah dužan da obavijesti, po mogućnosti unaprijed.  Uostalom, K & K zadržava pravo da, nakon materijalnog kvara ili nedostataka u skladu sa zakonskim propisima kako bi se smanjio kupovnu cijenu, da raskine ugovor. Pored toga, K&K ima prema zakonskim odredbama pravo na naknadu štete i naknadu troškova . Isporučilac uzima u obzir općepriznata pravila tehnologije, kao i važeće zakonske i regulatore zahtjeve (posebno ESP, DIN, VDE, VDI, DVGV). Roba mora na dan isporuke odgovarati svim važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima, uključujući i one na sigurnosnim propisima i zaštite životne sredine koje zadovoljavaju propise o sprečavanju nezgoda. U slučaju da se opasne materije u smislu opasnih materija ili produkata , ili proizvodi kod kojih se tokom korištenja ne može isljučiti da će doći do oslobađanja takvih materijala, isporuče, dobavljač je obavezan ustupiti  bezbjednosni lista EC ( §14 GefStoffV ) za K & K.

  

 

13.Regres dobavljača.  Pravo na regres unutar jednog lanca snabdijevanja ima K&K bez obzira na reklamacije. K&K ima ovlaštenje da od svog dobavljača traži tačno ono što je K&K dužna prema svojim kupcima. Zakonsko pravo glasa nije ograničeno s tim. Prije nego K&K uvaži neku od reklamacije od strane svojih kupaca, obavjestit će kratko dobavljača o tome i tražiti pismenu izjavu s njegove strane. Ukoliko ne dođe do izjave u odgovarajućem roku i ako se ne nađe odgovarajuće rješenje, onda se smatra da je K&K dužna svom kupcu. Dobavljač je odgovoran da se u ovome slučaju dokaže suprotno

 

 

 

14.Odgovornost za proizvodIsporučilac oslobadja K & K od svih potraživanja iz neugovornih obaveza proizvoda, čije se greške  mogu pripisati od njega dostavljenom proizvodu. Pored toga, dobavljač odgovara za štete, koje je K&K izazvao kroz preventivne mjere ostrožnosti protiv potraživanja koja nisu ugovorne ugovorom, a za koje su odgovorni dobavljači (npr, javne promotivne aktivnosti). Dobavljač mora zbog potraživanja, koje nastupe u slučaju tužbe na odgovornost za proizvod, na adekvatan način predstaviti i K&K dokazati na zahtjev podnesenu policu osiguranja.

 

15.Uposlenici: Uposlenici koji djeluju u prostorijama kompanije, dužni  da obrate pažnju na sporazume sa drugim firmama od K&K, te da ih potpišu.

 

16.  Korištenje brenda K&K: ukoliko se desi da se pošiljka iz K&K vrati ili da nije zaprimljena, a da poslata sa brendom od K&K ili Reca logom, ne smije se prodavati trećem licu. Za svaki slučaj povrede ovog pravila, primjenjuje se kazna u visini duple vrijednosti robe, ili bar 15.000,00 €, kao što je dogovoreno.

 

17.Viša sila: Štreik, blokiranje, smjetnje pri radu, zvanični nalozi i drugi slučajeve za koje K&K nije odgovoran, koji za psoljedicu imaju smanjenje potrošnje, će se računati kao viša sila, te daju pravo K&K da raskinu ugovor.

 

18.Imovinska prava: u slučaju  povrede prava trgovačke intelektualne svojine, dobavljač oslobađa K&K i njegove kupce autorskih prava, prava na robu i patenata

 

19.Zabrana dečijeg rada: Isporučilac se obavezuje da u skladu sa uslovima propisanim u ILO osnovnim standardima rada i minimalni standardi obavezuju svoje dobavljače u skladu sa ovim minimalnim standardima prema specifičnim uslovima ugovora. Isporučilac se obavezuje posebno, da ne zapošljavaju decu . Isporučilac ustanovlajava posebno da i njegovi sopstveni dobavljači ne zapošljavaju decu. Djecom se smataraju sve osobe koje imaju manje od 15 godina. U posebnim slučajevima , djeca mogu biti zaposlena od 14 godina , pod uslovom da to omogućava zakon u zemlji u kojoj se vrši proizvodnja.

 

20.Zaštita životne sredine: K&K radi po sistemu menedžmenta zaštite životne sredine prema DIN EN ISO 14001. Zastita životne sredine ima visok prioritet u unutar kvaliteta K&K. K&K stoga očekuje i od dobavljača odgovarajuću ekološku svijest sa smjernicama K&K.

 

 

 

21.Uredba ( EC) br 1907/2006 ( REACH ):Isporučilac garantuje, da su od njega isporučeni proizvodi u skladu sa odredbama Uredbe ( EC) br. 1907/2006 koji se odnose na registraciju, evaluaciju, ovlašćenje i restrikcija hemikalija ( REACH ).

 

Supstance sadržane u proizvodima dobavljača su, ukoliko je potrebno da su u skladu sa odredbama REACH, prethodno prijavljeni ili registrovani nakon isteka prelaznog perioda, pod uslovom da supstanca nije izuzeta iz registracije. Dobavljači, koji imaju svoje sjedište u zemljama koje nisu članice EU, obavezni su naručiti jedan Only Representative (OR) po clanu 8 REACH sa sjedištem u EU, koji nam posebno objavi specifikaciju sa adresom . OR preuzima sve obaveze za registraciju i druge REACH obaveze dobavljača. U slučaju da je OR sprovela preregistraciju ili registraciju,  moramo biti obavješteni, kao I  precifikacije o registarskom broju. . Pri promjeni od OR  ili prestanku  aktivnosti OR, dobavljač nas mora obavjestiti odmah.

 

Dobavljač garantuje, da su od njega isporučeni proizvodi ne sadrže supstance sa tzv liste Kandidata u skladu sa čl. 59 ( 1 , 10 ) iz REACH uredbe. Isporučilac se obavezuje da K & K će odmah biti obavešteni u pisanoj formi, u slučaju da iz bilo kog razloga, od njega isporučeni proizvodi sadrže supstance sa liste kandidata; Ovo posebno važi u slučaju produženja / dopune liste kandidata. Isporučilac imenuje pojedinačne supstance i naglašava što tačnije može procentualni udio po masi supstance. Dobavljači se dalje obavezuju, da od njih dostavljeni produkti ispunjavaju sve uslove I propise (EG) Br. 1272/2008 (CLP propis). Posebno dobavljači koji nisu iz ne EU ne garantuju da njihov OR za dostavljanu robu,  poruke u inventar klasifikacije i obilježavanja u skladu sa čl. 39-42 ML izvršila Uredbu. U slučaju da dobavljač prekrši neku od gore navedenih obaveza, imamo pravo da u svakom trenutku ponistimo odgovarajući nalog. Eventualno pravo na odštetu ostaju nepromenjeni; otkazivanje ili odbijanje prihvatanja robe ne predstavlja odricanje od bilo kakvih zahtjeva za odštetu .

 

 

 

22.Uspostavljanje ugovora, važeći zakon i nadležnosti

 

Jezik ugovor je njemački . Ugovor podleže austrijskom zakonu pod uvjetima prodajnoe konvencije UN. Nadležnost za sve sporove iz ovog ugovora ima  Vels. K&K takodjer  ima pravo da tuži isporučioca.

 

 

 

23.Odvajanje (Salvatorische Klausel):

 

U slučaju da bilo koji dogovoreni uslovi bude potpuno ili djelimično neefikasni, to neće uticati na ostatak validnost uslova kupovine. Strane su saglasne da će takva nevažeći klauzula da bude zamenjeni sa efikasnom, onaj bude u najbližoj namjeri neefikasne klauzule .

 

 

 

 

Kontakt
Kontakt
Zatvori
Morate prihvatiti kolačice da bi nastavili dalje
Vaša kontakt osoba:
Reca d.o.o. Sarajevo
Reca d.o.o. Sarajevo
Reca Sarajevo eshop
Zoran Stojčinović
prodajni predstavnik za industrijske kupce
Mirnes Bajrić
prodajni predstavnik za industrijske kupce
Ilda Alić-Haračić
Compliance Officer
Potvrdite da niste robot
Hvala Vam na poruci!
Vaša kontakt osoba će Vam se uskoro javiti.