Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti prodaje, isporuke i naplate u Reca d.o.o.

Opći uvjeti prodaje, isporuke i naplate u Reca d.o.o.

1. Područje primjene
1.1  Ovi opći uvjeti prodaje određuju prodaju, isporuke i plaćanja te se primjenjuju na sve narudžbe, uključujući i one koji se odnose na usluge davanja savjeta i informacija.

1.2 Ovi uvjeti prodaje primjenjuju se na sve buduće narudžbe kupaca kao i za sve buduće isporuke kao i ostale usluge.

1.3 Suprotni uslovi nisu priznati.

2. Narudžba

2.1 Kupac naručuje robu preko prodajnog terenskog komercijaliste, telefonskim putem ili pismenom narudžbom u obliku faks dokumenta ili elektronske pošte ili putem e-shopa. Narudžbu od strane kupca prodavatelj će potvrditi isporukom ili pismenom potvrdom narudžbe. U slučaju da je isporuka definirana ugovorom kao prihvat narudžbe računa se pismeni prihvat narudžbe, otpremnica ili račun.

2.2 Ukoliko u otpremnici ili računu dođe od odstupanja u odnosu na narudžbu, smatra se da je sadržaj isporuke po otpremnici ili računu kupac prihvatio ukoliko u roku od 8 dana od primitka tih dokumenta kupac ne izrazi pismeni prigovor.

2.3 Prodavatelj može u bilo kojem trenutku poslovnog odnosa prekinuti isporuku naručene robe kupcu ukoliko postoje otvorena potraživanja prodavatelja koja su prešla valutu plaćanja.

2.4 Minimalna vrijednost pojedinačne narudžbe iznosi 130 KM neto (bez uključenog PDV-a). Prodavatelj može odbiti narudžbu kupca ukoliko vrijednost narudžbe ne prelazi navedeni iznos. Ukoliko prodavatelj prihvati narudžbu, može zaračunati trošak paketne dostave. U tom slučaju kupac i bez izražavanja svoje suglasnosti prihvaća zaračunati trošak.

2.5 Kupac može opozvati narudžbu najkasnije isti radni dan kad je roba i naručena. Nakon toga opoziv više nije moguć te je kupac dužan preuzeti i platiti robu. Opoziv narudžbe mora biti dokumentiran, potpisan s istaknutim imenom štampanim slovima imena potpisnika nalogodavca, te poslan kao faks dokument ili elektronskom pošta u centralu firme najkasnije do 16:00 sati.

3. Cijene

3.1 Sve cijene prodavatelja istaknute su u KM. Prilikom dogovaranja cijene PDV nije uključen u cijenu.

3.2 Cijene su iskazane u cjeniku prodavatelja koji se ispostavlja početkom kvartala te je važeći za tekući kvartal. Cjenik prodavatelja nije javna isprava te se ne objavljuje niti dijeli javno. Do cijene kupac dolazi u kontaktu s prodajnim terenskim komercijalistom ili traženjem ponude od prodajnog terenskog komercijaliste ili iz centrale prodavatelja.

3.3 U slučaju davanja ponude kupcu od naše strane kao prodavatelja rok valjanosti ponude istaknut je na ponudi, a u slučaju da nije izričito naveden iznosi 4 sedmice. U slučaju narudžbe nakon tog razdoblja po osnovi dane ponude zaračunavamo cijene važeće na dan isporuke.

3.4 U slučaju da ne postoji odgovarajuća ponuda obračunavaju se cijene prema važećem cjeniku koji vrijedi na dan isporuke.

3.5  Iskazane cijene u cjeniku iskazane su bruto (ne uključuju komercijalne rabate) bez PDV-a. PDV se obračunava po zakonski propisanoj stopi te se iskazuje posebno u računu. Zadržavamo pravo promjene cijena u odnosu na dogovorene u slučaju porasta proizvođačkih cijena materijala, zavisnih troškova, porasta stopa poreza kao i dodatnih troškova izazvanih višom silom.

3.6 Prodavatelj nije dužan pismeno obavještavati kupca o kvartalnim promjena cjena. Za robu čija je cijena definirana ugovorom s kupcem za određeno razdoblje, prodavatelj ne može mijenjati cijene bez usaglašavanja promjene s ugovornim kupcem.

3.7 Cijena podrazumjeva paritet isporuke FCO Kupac istovareno.

3.8 Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svakog cjenika Reca d.o.o. Sarajevo

 

4. Plaćanje

4.1. Po izvršenoj isporuci od naše strane kupac dobija račun u papirnatom obliku te je dužan poštivati na računu navedene uvjete plaćanja. Uvjeti plaćanja mogu biti utvrđeni ponudom, potvrdom narudžbe ili računom. Kupac je dužan i obvezuje se iznos računa namiriti najkasnije do isteka valute. Ukoliko se to ne dogodi biti će opomenut 1. opomenom u roku od 15 dana kao i zadnjom opomenom pred tužbu u roku od 15 dana od prethodne opomene. Ukoliko se ni tada ne naplati potraživanje, postupak utuženja se prenosi na odvjetnički ured. Sve troškove nastale zakašnjenjem u plaćanju snosi kupac. Na zakašnjela plaćanja prodavatelj će zaračunati zakonsku zateznu kamatnu stopu te druge troškove koji su nastali do trenutka naplate isporučene robe.

 

4.2. Temeljem pismenog sporazuma s Reca d.o.o.Sarajevo, kupac može svoju obvezu prema Reca d.o.o. Sarajevo ispuniti cesijom, kompenzacijom i/ili asignacijom.

 

4.3. U slučaju ugovorenog skonta za prijevremene rokove plaćanja kupac ih smije odbiti ukoliko oni nisu istekli. Ukoliko su istekli, a kupac ih je odbio, prodavatelj ima pravo zaračunati kao razliku kupcu koju on dužan namiriti.

 

4.4. U slučaju zakašnjenja plaćanja smatra se da se podmiruju isključivo po redosljedu najstarija potraživanja.

 

4.5. Prilikom slanja kupcu obavijesti o saldu otvorenih potraživanja od strane prodavatelja navedeni iznosi vrijede kao valjano priznati od strane kupca ukoliko se isti odmah ne ospore.

 

4.6. Ukoliko kupac ne primi račun od Reca d.o.o. Sarajevo najkasnije u roku od 15 dana od dana preuzimanja robe, dužan je o istome obavijestiti Reca d.o.o. Sarajevo bez odgađanja. U svakom slučaju kupac se obvezuje platiti preuzetu robu najkasnije u roku utvrđenom ponudom, ugovorom ili naknadno dostavljenim računom.

 

4.7. Plaćanje u potpunosti isporučene robe isključivi je uvjet da bi vlasništvo robe prešlo od Reca d.o.o. Sarajevo na kupca robe. Naručena roba ostaje u vlasništvu Reca d.o.o. Sarajevo sve do njene potpune otplate. Kupac se obvezuje naručenu, a neplaćenu robu čuvati od oštećenja, krađe i uništenja sve dok je u potpunosti ne otplati. Naručena roba koja nije u potpunosti otplaćena od strane kupca ne smije se dalje preprodavati, upotrebljavati kao polog ili namirenje obveza kupca jer kao neotplaćena roba predstavlja imovinu prodavatelja. U slučaju ovrhe nad kupcem, kupac je dužan obavijestiti ovrhovitelja da roba nije njegovo vlasništvo te da ovrhovitelju ospori pravo na namirenje robom koja je pravno u vlasništvu Reca d.o.o. Sarajevo. Ukoliko do toga dođe Reca d.o.o. Sarajevo ovrhovitelju osporava pravo vlasništva nad tom robom.

5. Isporuka

 

5.1. Roba se isporučuje tj. preuzima na adresi na paritetu FCO kupac istovareno odnosno na drugoj adresi sa istim paritetom na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine , a koju je prilikom narudžbe naveo kupac.

 

5.2. U slučaju da kupac u tijeku isporuke promjeni adresu isporuke, sve proizašle troškove snosi kupac. Reca d.o.o. Sarajevo zadržava pravo teretiti kupca za troškove prijevoza i druge zavisne troškove.

 

5.3. Neodvojiva ambalaža nepovratna je i uračunata je u prodajnu cijenu. Palete, transportni spremnici i povratna ambalaža nisu predmet prodaje te ih je kupac dužan o svom trošku i na svoj rizik vratiti u Reca d.o.o. Sarajevo u čistom stanju, odmah i bez posebnog zahtjeva, u protivnom Reca d.o.o. Sarajevo obračunava troškove ambalaže.

 

5.4. Rizik slučajnog uništenja ili oštećenja robe snosi kupac od trenutka kad mu je roba isporučena, odnosno kad je istu preuzeo. Isporukom robe kupcu, odnosno, preuzimanjem iste od strane kupca smatra se i trenutak isporuke, odnosno preuzimanja robe od strane kupca od logističkog partnera prodavatelja Reca d.o.o. Sarajevo kojeg je on ovlastio da za njega organizira prijevoz.

 

5.5. Kupac svojim pečatom i/ili potpisom na dostavnom dokumentu logističkog partnera prodavatelja potvđuje preuzimanje robe. Logistički partner prodavatelja zadržava pravo ne isporučiti robu kupcu u slučaju da kupac odbije potpisati i/ili poštambiljati dostavni dokument.

 

5.6. Tačno vrijeme isporuke prodavatelja je uvijek približno određeno, a ne obvezujuće, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

 

5.7. Ukoliko kupac nije podmirio svoje prethodne dospjele obveze zadržavamo pravo ograničavanja daljnjih isporuka.

 

5.8. U slučaju da svi naručeni proizvodi nisu raspoloživi na skladištu zadržavamo pravo naknadne parcijalne isporuke razlike robe kada roba ponovno bude raspoloživa na skladištu prodavatelja te se kupac obvezuje preuzeti je, osim ako drugačije nije ugovoreno.

 

5.9. Pri naručivanju robe tzv. S-artikala koja se posebno izrađuje po nalogu kupca, dozvoljena su količinska odstupanja od ±10% te je za kupca takav račun obvezujući. Za takvu robu kupac prihvaća činjenicu da za posebno izrađenu robu po njegovom nalogu nema povrata robe.

 

5.10. Okolnosti koje onemogućavaju isporuku ili je bitno otežavaju kao i radnje i/ili zabrane službenih tijela koje utječu na ugovorni odnos, oslobađaju Reca d.o.o. Sarajevo od obveze isporuke naručene robe i daju joj pravo na odustajanje od ugovora, ukoliko se nastanak istih okolnosti nije mogao predvidjeti i/ili spriječiti i/ili otkloniti, ili su nastale uslijed propusta kupca.

 

6. Atesti

Ukoliko kupac zahtijeva ateste za isporučenu robu, dužan je to izričito navesti u svojoj narudžbi. Atest se može zatražiti za svaku ili za odabrane pozicije iz narudžbe. Cijena atesta se izražava za svaku poziciju pojedinačno. Reca d.o.o. Sarajevo će kupcu zaračunati atest 2.2 prema EN 10204, te atest 3.1 prema EN 10204 kao i ostale ateste i certifikate kvalitete. Cijena ishođenja atesta će prije narudžbe biti javljena kupcu na odobrenje te je kupac mora potvrditi u narudžbi. Naknadno ishođenje atesata 2.2 i 3.1 za već isporučenu robu nije moguće, a posljedice kao i troškove po kupca snosi isključivo kupac. Iznimno Reca d.o.o. Sarajevo će kupcu bez naknade osigurati Potvrdu trgovca, tj. Izjavu o sukladnosti s narudžbom tzv. 2.1 atest bez prikazanih rezultata ispitivanja.

7. Reklamacije i rizici

7.1 Kupac je prilikom preuzimanja robe dužan provjeriti količinu i kvalitetu sadržaja pošiljke. Prigovor koji se odnosi na isporučenu količinu i kvalitetu proizvoda potrebno je prijaviti u pisanom obliku najkasnije u roku od 5 radnih dana. Ukoliko je ambalaža oštećena i ukoliko se oštećenje dogodilo na proizvodu, slučaj mora biti prijavljen u pisanom obliku u roku od 5 radnih dana inače gubi to pravo. Prigovor mora biti sastavljen u pismenom obliku, te potpisan od strane ovlaštene osobe kupca. Prigovor mora sadržavati naznaku dana kada je kupcu roba isporučena, kao i detaljan opis nedostataka na koje se kupac poziva jer u protivnom se smatra da kupac nije obavijestio prodavatelja o eventualnim nedostacima robe. Ukoliko se prigovor pokaže opravadnim, poduzeti ćemo sve da rješimo prigovor o vlastiom trošku u razumnom roku. Opravdani prigovor može se rješiti ili isporukom nove robe ili financijskim odobrenjem ovisno o želji kupca.

 

7.2 Prilikom galvanskog cinčanja spojnih elemenata tvrdoće 10.9 i više postoji opasnost od moguće krhkosti materijala inducirane molekulama vodika. Čak i nakon dodatne toplinske obrade opasnost se ne može u potpunosti isključiti. Stoga se takve površinske obrade na takvim spojnim elementima rade samo po isključivoj želji i na rizik kupca. Reklamacije i posljedice reklamacija na takvim proizvodima snosi kupac.

 

8. Povrat

Kupac može proizvod vratiti tek nakon prethodne pismene najave i pod određenim uvjetima. Trošak poštarine, kao i odgovornost za bilo kakvu štetu u tijeku transporta na proizvodu koji se vraća snosi kupac.

9. Rješavanje sporova

Na sve odnose Reca d.o.o. Sarajevo kao prodavatelja i kupca koji nisu regulirani ugovorom sklopljenim između prodavatelja i kupca kao i ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjuju se bosanskoheregovačko pravo, osobito odredbe Zakona Bosne i Hercegovine o obveznim odnosima. Isključivo je stvarno i mjesno nadležan sud za Reca d.o.o. Sarajevo, osim u slučaju kada je važećim bosanskohercegovačkim  propisima utvrđena isključiva nadležnost nekog drugog suda.  

Stanje decembar 2023

Reca d.o.o. Sarajevo

Vijci, alati i normirani elementi

Hifzi Bjelevca 11A

71210 Ilidža – Sarajevo

Tel.: +387(0)33/ 777 720

Fax : +387(0)33/ 789 520

e-mail: reca@reca.ba

Upravni odbor: Slavko Kostić, Ilda Alić-Haračić

Nadležni sud: Općinski sud u Sarajevu

ID: 4200078420000

PDV: 200078420000

Kontakt
Kontakt
Zatvori
Morate prihvatiti kolačice da bi nastavili dalje
Vaša kontakt osoba:
Reca d.o.o. Sarajevo
Reca d.o.o. Sarajevo
Reca Sarajevo eshop
Zoran Stojčinović
prodajni predstavnik za industrijske kupce
Mirnes Bajrić
prodajni predstavnik za industrijske kupce
Ilda Alić-Haračić
Compliance Officer
Potvrdite da niste robot
Hvala Vam na poruci!
Vaša kontakt osoba će Vam se uskoro javiti.